Circulariteit: waar zijn wij als BVP momenteel mee bezig en bij betrokken?

Het onderwerp circulariteit is een breed begrip en op diverse manieren zijn onze leden en/of de BVP hierbij betrokken. We hebben al eerder geconstateerd dat onze opstelling niet meer vrijblijvend kan zijn, we moeten als maatschappelijk bewuste organisatie ons mede betrokken voelen en dus ook samenwerken. Zonder te technisch te worden geef ik hierbij aan waar we momenteel mee bezig zijn.

Eigen acties.                                                                                                                                                 

Ten eerste zien we individuele acties van leden, niet alleen ten aanzien van het verzamelen en scheiden van afval, wel of niet in samenwerking met een leverancier, maar ook door bijvoorbeeld het eigen wagenpark om te zetten naar elektrische auto’s. Daarnaast hebben we als brancheorganisatie natuurlijk ook onze verplichting naar onze leden om te laten zien dat we dit onderwerp serieus nemen. Ook vanuit de overheid, semi-overheid en andere organisaties worden steeds meer eisen gesteld aan de samenstelling van producten, het onderhoud hiervan en de oplossingen aan het eind van de gebruiksfase. Dat dit sterk leeft blijkt uit het simpele feit dat we ook als branchevereniging steeds meer worden benaderd om mee te denken en mee te werken aan oplossingen, zowel vanuit de leden, andere brancheorganisaties, als vanuit projecten die mede door overheidssubsidie worden opgestart. Ook zijn vele leden-fabrikanten van de BVP al ver met hergebruik en recycling. Maar de inspanning moet gericht zijn op de hele sector, dus ook op lidbedrijven die producten verkopen welke niet in Nederland worden geproduceerd en wat via importeurs en groothandel op de markt wordt gebracht.

Op de vorige ledenbijeenkomst bij Lensen Projectinrichters in Zaltbommel is door de vragen van Sjoerd van de Lelie, van het gelijknamige gordijnenatelier, inmiddels een opzet gemaakt met diverse leveranciers en projectinrichters om middels een werkgroep na te denken over een oplossing van het vele snijafval dat ontstaat tijdens het op maat maken van gordijnen. Maar tijdens deze brainstormsessie bleek ook dat er al eindgebruikers zijn die min of meer eisen om de oude gordijnen terug te nemen ter recycling, in geval de projectinrichter nieuwe wil leveren. Enfin, genoeg stof tot het onderzoeken van de mogelijkheden van recycling. In de werkgroep zit tevens een deskundige van Modint, die ook betrokken is bij de tapijtrecycling en daarom zijn kennis ook kan inbrengen ten aanzien van mogelijke processen om van het gordijnenafval weer grondstof te maken.

Externe contacten/Ministerieel uitvoeringsprogramma circulaire economie – ministerie van Infrastructuur en milieu.                                                                                                                                                   
Momenteel is er dus ook een breed onderzoek gestart naar tapijtrecycling, zoals hierboven al vermeld, echter dit onderzoek gaat zich zeker breder oriënteren op vloerbedekking in zijn algemeenheid zoals pvc vloeren, vinyl op rol, linoleum, rubber en laminaat. En dat betreft alle producten, ook die uit het (verre) buitenland komen. In deze discussie zijn we één van de partijen die werden benaderd, niet alleen voor de expertise, zover aanwezig, maar ook wegens de betrokkenheid bij deze discussie die specifiek ook onze branche aangaat. En je kan beter meepraten dan afwachten wat er komen gaat.

De aanzet tot het project tapijt geschiedt met behulp van overheidssteun, het zogenaamde Moonshot project. De opzet wordt o.a. gesponsord door het ministerie van Infrastructuur en milieu, maar ook het MKB is erbij betrokken. Wat is de definitie van een moonshot:                                                                                                                                                                    

“Een moonshot is een ambitieus, verkennend en baanbrekend project, waarvan er bij de uitvoering nog geen enige verwachting is van winstgevendheid of voordelen op de korte termijn. Bij dit type projecten gaat er dan ook geen onderzoek naar de potentiële risico’s of voordelen vooraf.”

Als na een jaar de probleemstelling duidelijk is, inclusief cijfers over de hoeveelheid, type product en zo meer, kan een aanpak worden geformuleerd.

Als je verdere informatie over moonshotprojecten wilt: www.hetversnellingshuis.nl

Informatie over de UPV (=Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) voor vloerbedekking:                                www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/26/verkenning-upv-voor-vloerbedekking

Je ziet, we maken gebruik van aangeboden kennis maar naar onze kennis en inbreng wordt ook gevraagd. Circulair ondernemen kan alleen maar slagen door samen te werken. En in dit geval geldt zeker: niet alleen woorden maar ook daden! We houden jullie natuurlijk verder op de hoogte.