BVP-lid Tarkett: samenwerken aan een circulaire economie

Een circulaire economie vereist samenwerking. Bij Tarkett werken we samen met onze partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving te realiseren naar een circulair economisch model.

Het uitgangspunt van een circulaire economie is het hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij de productiecirkel gesloten wordt. Buiten de eigen keten denken en samenwerken om de doelen van een circulair economisch systeem te behalen is hierbij cruciaal. Afval- en materiaalstromen van andere bedrijven en productieketens kunnen dienen als grondstof voor de eigen productie.

Samenwerking tussen bedrijven, organisaties en overheden is dus van groot belang, en opent deuren die anders gesloten zouden blijven.

Onze partners zijn net zo betrokken als wij! Daarbij maakt het werken met gelijkgestemde organisaties zaken niet alleen makkelijker, maar tevens relevanter. Zo werken we samen aan een duurzame en circulaire economie!

ReStart®, ons inzamelprogramma, is hier een goed voorbeeld van ons streven naar een circulair economisch systeem*. Om dit programma te realiseren besloten we om samen te werken met gerenommeerde partners in afvalinzameling en recycling. Voorbeelden hiervan zijn Veolia in Frankrijk en Duitsland, Vanheede in België en binnenkort Suez in Polen: ze stellen allemaal meerdere drop-off-sites ter beschikking voor onze klanten en ze runnen hun eigen logistiek om inzameling vlot te laten verlopen. En daar blijft het niet bij: als partners werken we samen aan verbeteringen en mogelijke uitbreidingen van het ReStart®-programma.

Circulariteit: waar zijn wij als BVP momenteel mee bezig en bij betrokken?

Het onderwerp circulariteit is een breed begrip en op diverse manieren zijn onze leden en/of de BVP hierbij betrokken. We hebben al eerder geconstateerd dat onze opstelling niet meer vrijblijvend kan zijn, we moeten als maatschappelijk bewuste organisatie ons mede betrokken voelen en dus ook samenwerken. Zonder te technisch te worden geef ik hierbij aan waar we momenteel mee bezig zijn.

Eigen acties.                                                                                                                                                 

Ten eerste zien we individuele acties van leden, niet alleen ten aanzien van het verzamelen en scheiden van afval, wel of niet in samenwerking met een leverancier, maar ook door bijvoorbeeld het eigen wagenpark om te zetten naar elektrische auto’s. Daarnaast hebben we als brancheorganisatie natuurlijk ook onze verplichting naar onze leden om te laten zien dat we dit onderwerp serieus nemen. Ook vanuit de overheid, semi-overheid en andere organisaties worden steeds meer eisen gesteld aan de samenstelling van producten, het onderhoud hiervan en de oplossingen aan het eind van de gebruiksfase. Dat dit sterk leeft blijkt uit het simpele feit dat we ook als branchevereniging steeds meer worden benaderd om mee te denken en mee te werken aan oplossingen, zowel vanuit de leden, andere brancheorganisaties, als vanuit projecten die mede door overheidssubsidie worden opgestart. Ook zijn vele leden-fabrikanten van de BVP al ver met hergebruik en recycling. Maar de inspanning moet gericht zijn op de hele sector, dus ook op lidbedrijven die producten verkopen welke niet in Nederland worden geproduceerd en wat via importeurs en groothandel op de markt wordt gebracht.

Op de vorige ledenbijeenkomst bij Lensen Projectinrichters in Zaltbommel is door de vragen van Sjoerd van de Lelie, van het gelijknamige gordijnenatelier, inmiddels een opzet gemaakt met diverse leveranciers en projectinrichters om middels een werkgroep na te denken over een oplossing van het vele snijafval dat ontstaat tijdens het op maat maken van gordijnen. Maar tijdens deze brainstormsessie bleek ook dat er al eindgebruikers zijn die min of meer eisen om de oude gordijnen terug te nemen ter recycling, in geval de projectinrichter nieuwe wil leveren. Enfin, genoeg stof tot het onderzoeken van de mogelijkheden van recycling. In de werkgroep zit tevens een deskundige van Modint, die ook betrokken is bij de tapijtrecycling en daarom zijn kennis ook kan inbrengen ten aanzien van mogelijke processen om van het gordijnenafval weer grondstof te maken.

Externe contacten/Ministerieel uitvoeringsprogramma circulaire economie – ministerie van Infrastructuur en milieu.                                                                                                                                                   
Momenteel is er dus ook een breed onderzoek gestart naar tapijtrecycling, zoals hierboven al vermeld, echter dit onderzoek gaat zich zeker breder oriënteren op vloerbedekking in zijn algemeenheid zoals pvc vloeren, vinyl op rol, linoleum, rubber en laminaat. En dat betreft alle producten, ook die uit het (verre) buitenland komen. In deze discussie zijn we één van de partijen die werden benaderd, niet alleen voor de expertise, zover aanwezig, maar ook wegens de betrokkenheid bij deze discussie die specifiek ook onze branche aangaat. En je kan beter meepraten dan afwachten wat er komen gaat.

De aanzet tot het project tapijt geschiedt met behulp van overheidssteun, het zogenaamde Moonshot project. De opzet wordt o.a. gesponsord door het ministerie van Infrastructuur en milieu, maar ook het MKB is erbij betrokken. Wat is de definitie van een moonshot:                                                                                                                                                                    

“Een moonshot is een ambitieus, verkennend en baanbrekend project, waarvan er bij de uitvoering nog geen enige verwachting is van winstgevendheid of voordelen op de korte termijn. Bij dit type projecten gaat er dan ook geen onderzoek naar de potentiële risico’s of voordelen vooraf.”

Als na een jaar de probleemstelling duidelijk is, inclusief cijfers over de hoeveelheid, type product en zo meer, kan een aanpak worden geformuleerd.

Als je verdere informatie over moonshotprojecten wilt: www.hetversnellingshuis.nl

Informatie over de UPV (=Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) voor vloerbedekking:                                www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/26/verkenning-upv-voor-vloerbedekking

Je ziet, we maken gebruik van aangeboden kennis maar naar onze kennis en inbreng wordt ook gevraagd. Circulair ondernemen kan alleen maar slagen door samen te werken. En in dit geval geldt zeker: niet alleen woorden maar ook daden! We houden jullie natuurlijk verder op de hoogte.

Doelen stellen, doelen realiseren

Uit het voorwoord van de Nieuwsbrief van 23 maart 2022 door de voorzitter van de BVP, Lieuwe Steendam

We weten waar we naar toe willen maar ook waar we naar toe moeten. Zo zijn we druk doende om de instroom en opleiding van vakmensen te optimaliseren en zijn we ons bewust dat circulariteit een absolute prioriteit is. Nu is het stellen van doelen één ding, realiseren is een heel andere uitdaging. Er gebeurt van alles om ons heen om ons van het doel af te houden. Maar toch moeten we voortdurend weer focussen op onze doelstellingen, de route is grillig en deels onbekend, maar we moeten de toekomst steeds voor ogen houden.

Wat circulariteit betreft: als je beseft dat maar 8,6% van ons verbruik aan grondstoffen circulair is, en je ziet het toenemende gebrek aan grondstoffen door allerlei oorzaken, dan besef je dat de noodzaak om circulair te denken en te handelen een must is. Stel je voor: jaarlijks komen ca. 100 miljard ton aan mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa onze wereldeconomie in en slechts 8,6% wordt hergebruikt (bron cijfers: Korn Ferry Institute). We weten dat deze manier van omgaan met grondstoffen en het uitputten van grondstoffen niet alleen onhoudbaar is voor ons milieu, maar ook voor de economie zelf! De schaarste aan deze grondstoffen zal steeds meer moeten worden opgelost met het herwinnen hiervan uit gebruikt materiaal en restafval of het vinden van nieuwe verantwoorde alternatieven. We zullen ook meer grondstoffen uit het Westelijke halfrond moeten verkrijgen in plaats van teveel afhankelijk te zijn van instabiele en totalitaire regimes. Dat vraagt niet alleen aandacht maar vooral gezamenlijke daadkracht. Een belangrijk doel om te realiseren, ook van onze BVP.

Circulariteit bij Progenta

In onze reeks over het onderwerp circulariteit bij onze leden deze maal een bijdrage van Marijn van Dijkhuizen van Progenta.

Duurzaamheid bevorderen door kennis en expertise te delen.

Steeds meer organisaties zetten actief in op het thema duurzaamheid, en terecht. Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze ecologische footprint te verlagen. Bij Progenta zit het thema duurzaamheid in het DNA verweven. Al vanaf de oprichting is het vloeronderhoudsbedrijf bezig met het verlengen van de levensduur van allerlei type vloeren en meubelstoffen. Dat doen ze door het ontwikkelen van nieuwe onderhoudsmethoden en middelen. Duurzaamheid is bij ons altijd het startpunt.

Door vloeren goed te onderhouden, kun je de levensduur substantieel verlengen. Het is dan wel belangrijk dat je voor de juiste behandeling kiest. We zien het als sport om iedere vloer op de juiste wijze te onderhouden. Waarom? Het juiste onderhoud van vloeren is niet alleen veel duurzamer, maar ook goed voor de portemonnee van onze klanten.’
De aandacht van die klanten verschuift meer en meer naar duurzaamheid, dat is wat ons betreft een goede ontwikkeling. Er valt nog ontzettend veel te winnen in onze branche op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Progenta roept collega’s dan ook op om te stoppen met het polymeren, “in de was zetten” van Linoleum en PVC vloeren. Er zijn betere én duurzamere methoden. Zo maken wij al heel lang gebruik van duurzame coatings welke jarenlang blijven zitten. Deze verlengen niet alleen de levensduur, maar zorgen er ook voor dat de vloer eenvoudiger schoon te houden is. Bovenal levert het organisatorische voordelen op, zeker in bijvoorbeeld ziekenhuizen waar bepaalde ruimten eigenlijk nooit echt goed vrijgemaakt kunnen worden.

Cradle-to-cradle certificering
Progenta kiest bij het reinigen van tapijt voor de encapsulatiemethode door middel van kristallen. Een manier waar maar weinig water voor nodig is. We hebben ons tapijtreinigingsconcept zo ver doorontwikkeld dat het binnenkort cradle-to-cradle gecertificeerd wordt. Daarmee zijn we de eerste ter wereld en daar zijn we trots op. Zo zijn onze klanten verzekerd van een vloer die behandeld wordt met een veilig en duurzaam product dat niet alleen de levensduur van hun vloer verlengt maar tapijt ook geschikt maakt voor re-cycling. Ook past dit binnen de vele Re-use trajecten waar de organisatie bij betrokken is.

Kennis en expertise delen
Hoewel Progenta ervoor had kunnen kiezen deze innovatie voor zich zelf te houden, kiest het er bewust voor om het product breed en ook internationaal beschikbaar te maken. We kunnen alleen grote slagen maken op het vlak van duurzaamheid als we binnen de keten goed samenwerken. Duurzaamheid en exclusiviteit gaan volgens ons niet samen. Als je iets niet kan delen, wordt het ook niet vermenigvuldigd. Willen wij als keten onze footprint écht verkleinen, dan moeten we onze kennis en expertise niet voor onszelf houden. Alleen zo kunnen we écht impact maken.
We nodigen organisaties dan ook uit om samen met ons mee te denken over het toepassen van dit soort concepten binnen toekomstige projecten

Circonstruct bouwt aan duurzaamheid

Circonstruct B.V. is een ‘zusje’ van Kemper Inrichters BV. Geen onbekende voor jullie aangezien deze vennootschap is opgericht door Dennis Kemper, die lid is van de BVP. De andere eigenaar is Harrie Lamers, wellicht onbekend in de wereld van de projectinrichting, maar bijna 3 jaar onderdeel van deze organisatie.

Hergebruik
Al in het eerste ‘klikgesprek’ met een klant is circulariteit een belangrijk onderwerp. Recent adviseerden wij een groot transportbedrijf in de regio, dat een nieuw distributiecentrum bouwt.
Wij zijn altijd op zoek naar kansen om verder te verduurzamen. Voor de kantoorruimte van dit distributiebedrijf kozen wij voor tapijttegels. Die kunnen voor 100% worden hergebruikt. De versneden resten worden ingezameld en verwerkt tot nieuwe tapijttegels.
Behalve met tapijttegels werken wij met ook met hergebruikte eiken houten vloerdelen en hebben we met succes een school geadviseerd in het gebruik van verpakkingen en materialen met de vloeren.
Wij kijken continue naar de mogelijkheden van circulariteit en dat betekent niet alleen het materiaal, maar ook de ‘losmaakbaarheid’ ervan. Hoe is de verbinding en hoe is het onderhoud?

Gezamenlijke BV
Het idee voor Circonstruct werd ruim 5 jaar geleden geboren toen Harrie bij een lokale netwerkbijeenkomst kennismaakte met Dennis. Beide hadden een eigen bedrijf. Dennis richtte zich destijds al op projectinrichting met de focus op de vloer- en raambekleding. Harrie werkte als zelfstandig ondernemer in LinkedIn en Netwerken. Dennis nodigde Harrie uit om bij hem te komen flexwerken. ‘Toen kwam ik letterlijk bij hem over de vloer’, zegt Harrie.
Dennis en Harrie gingen samen sparren en onderzochten of zij elkaar talenten konden combineren.
Zo ontstond in 2019 Circonstruct.
Circonstruct is ontstaan uit de gedachte welke vloeren zijn er nu echt duurzaam en herbruikbaar? Vele opdrachtgevers vroegen dat aan ons, zo kwamen wij er al vrij snel achter dat er vaak werd gezegd dat een bepaalde type vloer duurzaam was, maar was dat ook daadwerkelijk zo? Er wordt echt een hoop onzin verteld over duurzame vloeroplossingen. Al met al is dit voor ons de afgelopen jaren een interessante zoektocht geweest met vele leuke gesprekken, waarin wij een hoop geleerd hebben over duurzaamheid in de verschillende vloerafwerkingen. Ook hebben wij nieuwe inzichten gekregen over het proces m.b.t. de inname van oude vloerafwerkingen.

Interface laat zien dat voorbij CO2-neutraal kan!

Aan het begin van de jaren ’90 vroeg een klant: “Wat doen jullie als bedrijf voor het milieu?” Toen de oprichter van Interface Ray C. Anderson zich realiseerde dat hij alleen kon antwoorden dat Interface voldeed aan de wet, richtte hij een werkgroep op om het probleem op te lossen. Tijdens de voorbereiding op een toespraak die hij wilde houden bij de aftrap van de werkgroep, las hij ‘The Ecology of Commerce’ van Paul Hawken en was diep onder de indruk. Hij omschreef het als een openbaring, zijn ‘dolksteek in de borst’-moment dat zijn kijk op de rol van het bedrijfsleven en duurzaamheid veranderde. Hij zag in dat Interface en de industrie dringend een andere weg in moest slaan. Hij deed de door olie gedomineerde tapijtindustrie op zijn grondvesten schudden door te stellen dat Interface vastbesloten was om het eerste duurzame, en uiteindelijk klimaatherstellende, bedrijf ter wereld te worden.
Interface laat zien dat voorbij CO2-neutraal kan!
Met de belofte van klimaat-herstellend zijn we nu bezig met onze missie Climate Take Back, waarbij we als doel hebben gesteld om in 2040 een C02-negatieve (klimaatpositieve) onderneming te zijn. Terug naar hoe het begon; in 1994, geïnspireerd door onze klanten, begonnen we met het terugdringen van onze negatieve impact op het milieu. We zijn er trots op dat we onze Mission Zero-successen hebben kunnen vieren in 2019, mede door de eerste vloerfabrikant ter wereld te worden met producten die allemaal CO2-neutraal zijn gedurende hun volledige levenscyclus. Dit geldt niet alleen voor tapijttegels, maar ook voor de producten LVT en nora® Rubber die we sinds 2017 en 2018 als aantrekkelijke aanvulling in ons product-portfolio hebben.
Onderweg hebben we het een en ander geleerd over bedrijfsmodellen, het oplossen van materiaal-vraagstukken en ambitieuze doelen. Interface stelde tijdens Mission Zero zeven kerngebieden (de ‘Zeven Fronten’) op die verbeterd moesten worden om de visie van ‘Mount Sustainability’ te kunnen halen. Voortbordurend op dat kader hebben we vervolgens ingrijpende nul-doelen op vele gebieden gesteld: geen afval, geen gebruik van fossiele grondstoffen, geen proceswater en geen uitstoot van broeikasgassen. De hieruit voortvloeiende EcoMetrics meten we sinds 1996 jaarlijks en worden onafhankelijk geverifieerd. Het meet het ‘metabolisme’ van onze organisatie en drijft onze duurzaamheidsreis. Het kijkt naar het materiaal en de energie die in en uit het bedrijf vloeit – wat we naar binnen brengen en wat er naar buiten komt in de vorm van producten en afval. We hebben ons afval, waterinname en energieverbruik significant verminderd en de fabriek in Scherpenzeel draait op 100% hernieuwbare energie.
We hebben sinds 1996 de CO2-voetafdruk van tapijttegels met gemiddeld 76% verminderd en dit zijn geverifieerde cijfers uit 2020. Vóórdat we volledig afscheid namen dit jaar september van bitumen in onze tapijtrug en dit hebben vervangen voor een biocomposiet. We reduceren met deze stap de C02-voetafdruk van onze tapijttegels weer significant verder. Daarnaast bestaat ons tapijttegelportfolio nu gemiddeld uit 88% biobased en recycled content en we zijn, voor tapijttegels, weer een stap dichter bij het dichtdraaien van de kraan naar de fossiele oliebron. Naast deze zeer hoge mate van circulariteit in de productopbouw hebben we ook een terugnameprogramma bij einde gebruiksduur, waarbij we ook gaan voor circulariteit op zijn best; tapijttegels als product hergebruiken op een andere plek. Wordt er vernieuwd, laat het ons dus weten; we willen zoveel mogelijk m2 tapijttegels een tweede ronde kunnen geven.
Een andere belangrijke mijlpaal in onze huidige missie Climate Take Back zijn de eerste C02-negatieve tapijttegel cradle to gate die we in maart 2021 hebben gelanceerd. Dit is een tapijttegel waarbij de creatie ervan meer CO2-uitstoot heeft voorkomen dan dat er is vrijgekomen om hem te maken. We gaan hiermee puur op basis van materiaal-technische innovaties ‘voorbij neutraal’. Dat is bijzonder daar waar het maken van samengestelde producten vooralsnog meestal een CO2-voetafdruk heeft. We nemen daarnaast verantwoordelijkheid voor de C02-uitstoot in de scope van de klant door dit op te nemen in ons Carbon Neutral Floors programma, waardoor de producten over de gehele levenscyclus C02-neutraal zijn. Tot slot, waarom zijn deze stappen en innovaties zo belangrijk? De gebouwde omgeving is voor 39% verantwoordelijk van de wereldwijde C02-uistoot. Aandacht voor operationele C02-emissies die voortkomen uit het voorzien van licht, stroom en verwarming van een pand stonden al wel op het vizier. Wat we noemen embodied carbon of ook wel materiaal- gebonden C02-impact was voor velen nog een blinde vlek. Echter, als de gebouwde omgeving onderdeel wil zijn van de oplossing in de klimaatcrisis dan is een bewuste keuze t.a.v. materialen en producten die gekozen worden om mee te bouwen en inrichten van groot belang. Die impact weegt -gezien nieuwbouw en renovaties in de komende 10 jaar waarin we tegelijk binnen de 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde moeten zien te blijven-, heel zwaar. De Environmental Product Declarations leiden hierbij klanten de weg, waarbij heel duidelijk en onafhankelijk geverifieerd aangegeven staat hoeveel C02 een fabrikant bij het maken van het product of materiaal heeft uitgestoten. C02-arme, C02-neutrale of C02-negatieve producten zijn het enige antwoord voor een toekomst met een klimaat geschikt om in te leven.

Hergebruik vloeren Forbo bij TU Delft

Het was een enorme uitdaging die Forbo aanging; het terugnemen van alle marmoleumvloeren uit het iconische gebouw van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) op de campus van TU Delft en deze in materialen voor meubels en nieuwe vloeren hergebruiken. De eerste zichtbare resultaten zijn geweldig. Lees meer

Open Dag Summa College

Op 6 november was er een Open Dag op het Summa College voor onder andere aankomende interieurvaklieden. Het aankomende talent kon kennis maken met de ontzettend gave circulaire producten van Studio Wae.

Lees meer

Odette Ex als gast op de ALV van de Branchevereniging Projectinrichting

Algemene ledenvergadering / bijdrage van Odette Ex van Ex Interiors.

De Branchevereniging Projectinrichting, de BVP, had op 28 september een grote opkomst van 110 leden. Als gastheer trad Lensen Projectinrichters in Zaltbommel op en hun open presentatieruimte met tribune bood gemakkelijk plaats meer dan honderd mensen.

Lees meer

Duurzaamheid bij Duofort

In onze serie over duurzaamheid deze maal de schijnwerper op Duofort.

Duurzaam vloeronderhoud staat steeds nadrukkelijker op de agenda van overheidsinstellingen, bedrijven, facilitair managers en facilitair adviesbureaus. Duurzaam vloeronderhoud is namelijk kostenbesparend, goed voor het milieu en werkt levensduur verlengend. Ons lid Duofort met Peter van der Jagt als directeur is een belangrijke aanjager van de focus op duurzaam specialistisch vloeronderhoud.
Lees meer